Công văn về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong trường học